Bell of Mindfulness

Bạn thân mến/Dear friend

Chúng tôi chưa có cơ hội để tạo phụ kiện Chuông Chánh Niệm để có thể đi kềm với phần mềm lượt web của bạn. Mong các bạn thông cảm. Trong thời gian chờ đợi, các bạn có thể thưởng thức tiếng chuông chánh niệm qua trang web này. Mong các bạn tìm về với hơi thở của mình để có sự kết nối giữa tâm và thân, và có được hạnh phúc trong giây phút hiện tại.

Sorry for the inconvinience, but we have not developed an add-on/extension for the browser you are currently using. Please consider download a Google Chrome or Firefox browser in order to use our Bell of Mindfulness add-on/extension. Meanwhile, you can enjoy the Bell of Mindfulness via this webpage. Remember to come back to your breathing and enjoy the happiness within and around you.

Thân mến/Sincerely,

San Nguyễn

Chuông Chánh Niệm

Bell of Mindfulness

Thời gian còn lại:
Remaining time:

Thời gian giữa các tiếng chuông:
Time between bells:

Âm lượng:
Volume:

In the busy time of our daily life, we let our mind float away to many distractions. We forget about our body, our breath, and our mind; we forget about the unity of our mind and body. In order to remind us of this unification, the bell of mindfulness is meant for us to bring our mind back to our body. When we hear the sound of the bell, please stop what we are doing and take three breaths to bring our mind back to our body. Let this unification happen and be happy in the present moment.